VAKFIN KURULUŞU
 
          3294 sayılı Kanunla 29.05.1986 yılında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun yürürlüğe girmesiyle İlçemizde 25.07.1986 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak faaliyete geçmiştir. Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüştür.
 01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında         Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.
        Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır.
         Kurumumuz, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
VAKFIN AMACI
 
        14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı yasa ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun amacı; “Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik etmektir” şeklinde belirlenmiştir.
 
MÜTEVELLİ HEYETİ
 
        Mütevelli Heyetinin başkanı İlçe Kaymakamıdır. Belediye Başkanı, Malmüdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Grup Başkanı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve İlçe Müftüsü Vakfın doğal üyeleridir. Ayrıca her faaliyet dönemi için köy ve mahalle muhtarlarının kendi aralarında seçecekleri birer muhtar üye, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci üye, hayırsever vatandaşlar arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır.
 
 
 
VAKFIN ÇALIŞMA SİSTEMİ
 
          Yardım almak isteyen kişiler Vakfımıza kimlikleriyle başvurularını yaparlar. Vakıf tarafından sosyal güvenlik sorgulamaları yapılır. Bütün evraklar tamamlandıktan sonra yardım taleplerini alınarak Vakıf Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyetince yardım yapılması veya yapılmaması konusunda karar verilir.
YARDIMLAR VE İSTENEN BELGELER
 
Ayni - Nakdi Tüm Yardımlar
-Başvuru Dilekçesi
-Hane Beyan Formu
-Sorgu Dilekçesi
-1 Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdanının Önlü-Arkalı Fotokopisi (Kendisinin ve evli ise Eşinin)
 
Barınma Yardımları
-Taşınmazın Mülkiyet Durumunu Gösteren Belge
-Var ise Hasar Tespit Raporu
 
Sağlık Yardımları
-Yardımın Niteliğine Göre Epikriz Raporu, Reçete, Sağlık Kurulu Raporu, Malzeme Raporu vb.
 
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları ( ŞEY-ŞSY )
-ŞEY-ŞSY Hak Sahibi Sözleşmesi
-İlk, Orta ve Lise Öğrenimi Gören Çocuklar için Öğrenci Belgesi
-Gebelik Olması Durumunda Sağlık Kuruluşundan Alınacak Gebelik Raporu
-18 Yaşından Küçük Olan Çocukların Kimlik Fotokopileri
-Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya vefat etmeleri durumunda yasal vasiyi belirten mahkeme kararı)
 
Proje Destekleri
-Projenin Niteliğine Göre Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca veya Vakıfça İstenebilecek Belgeler
 
Eşi Vefat Eden Bayanlara Yönelik Yardım Programı
-EVEK Hak Sahibi Sözleşmesi
 
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı
-MAAY Hak Sahibi Sözleşmesi
-MAAY Başvuru Dilekçesi
 
2022 Sayılı Kanun Kapsamında Yaşlı / Engelli / Engelli Yakını Aylıkları
-Sağlık Kurulu Raporu (Aslı veya 'Aslı Gibidir' onaylı olması gerekmektedir.)
-Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya bakımı üstlenen kişinin yasal vasi olduğunu belirten mahkeme kararı)
 
Genel Sağlık Sigortası
-Gelir Tespiti Başvuru Formu
-Hane Beyan Formu
 
Engelli Evde Bakım İşlemleri
-Sağlık Kurulu Raporu (Aslı veya 'Aslı Gibidir' onaylı olması gerekmektedir.)
-Nüfus Cüzdanının Önlü-Arkalı Fotokopisi (Engelli ve bakıcının)
-Bakıcının adına açılmış Ziraat Bankası hesap numarası
-Engelliye ait 2 adet vesikalık fotoğraf